News

Hargita Megyei Diákok A Közösségért szociális és tanulmányi ösztöndíj

A Hargita Megyéért Egyesület közösen Hargita Megye Tanácsával létrehozta a Hargita Megyei Diákok a Közösségért ösztöndíjat olyan XI–XII. osztályos diákok számára, akik aktív szereplői a társadalomnak, kiemelkedő szerepet vállalnak a közösségi tevékenységekben, civilszervezetben, diákönkormányzatban vagy valamilyen öntevékeny szerveződésben való részvétellel.

A pályázaton olyan kivitelezhető, hasznos ötleteket/gondolatokat/javaslatokat tartalmazó dolgozatokkal lehet indulni, amelyek növelik a fiatalok közösségi tevékenységekben való részvételi szándékát, egymás megismerését. A dolgozat felépítését tekintve kérjük a pályázót, foglalja bele az általa felismert lehetséges okokat is a közösségi tevékenységtől való távolmaradás kapcsán. A dolgozat terjedelme 10 oldal. Formai követelmények: oldalméret: álló A4; betűméret: 12 pts; Times New Roman betűtípus; 1,5-es sorköz; margók: fent 2 cm, lent 2 cm, jobbról 2 cm, balról 2,5 cm; oldalszámozás lent középen.

A pályázónak a dolgozatában foglalt ötletek/javaslatok valamelyikét meg is kell valósítania, amire az általa megnyert ösztöndíj legkevesebb 10%-át vissza kell fordítania. A visszafordítást egy beszámoló formájában kell tudnia igazolni. Abban az esetben, ha a pályázó nem fordítja vissza az összeget valamely közösségi tevékenységre, az általunk utalt pályázati összeget visszakérjük.

Az ösztöndíj célja: a Hargita megyei XI–XII. osztályos diákok ösztönzése az aktív szerepvállalásra, ezáltal is motiválva őket társaik közösségi tevékenységekbe való bevonására.

A pályázat kiírója: a Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsa.

Pályázati adatok:

Célcsoport: XI–XII. osztályos tanulók, gimnáziumból és szakközépiskolából egyaránt, akik tesznek a közösségért, vagyis aktívan részt vesznek a társadalom fejlesztésében, ami fontos szerepet játszik a megye működésében.

Az ösztöndíjasok száma: 6 fő

 

A támogatás időtartama: egy tanulmányi félév = 5 hónap.

 

A támogatás összege: 200 lej/hó/fő

 

Elbírálási kritériumok:

Az elbírálás során kizárólagos kritérium az iskolán kívüli (közösségi) tevékenységekben való részvétel (példa: sport, kézműves csoport, DT-tag, DT-elnök stb.) Csak a tagság nem elég.

 

A pályázat benyújtására jogosult az, aki a következő feltételek mindenikét teljesíti:

 • 11–12. osztályos tanuló;
 • Hargita megyei lakhellyel rendelkezik;
 • Hargita megyei középiskolában tanul;
 • a közösség építéséért kiemelkedő tevékenységet folytat;
 • a családban az egy főre eső nettó jövedelem 600 lej/fő összeg alatt van;
 • az előző évi tanulmányi átlaga eléri a 9,00-et vagy a fölötti.

 

A pályázati anyag kell tartalmazza a következő dokumentumokat:

 • igazolás a  hallgatói jogviszonyról;
 • önéletrajz;
 • a személyazonossági igazolvány másolata;
 • a közösségi tevékenységet igazoló dokumentum – kézzel írott igazolás a tevékenység vezetőjétől (pl. ha valaki egy civilszervezet tagja, akkor annak a szervezetnek az elnöke vagy alelnöke által írt igazolás a pályázó tevékenységéről, megjelölve a tevékenység periódusát is);
 • kézzel írott ajánlás az oktatási intézmény igazgatójától/aligazgatójától/tanárától;
 • szociális helyzetet igazoló dokumentumok:
 1. Minden esetben szükséges: az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás, 2. igazolás a mezőgazdasági nyilvántartás alapján
 2. Jövedelem: 1. munkahellyel rendelkező szülők esetében: a szülők munkáltatója által kiállított fizetési igazolás a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan; munka nélküli szülők esetében / Háztartásbeli szülők esetében: igazolás a pénzügyi hivataltól arra vonatkozóan, hogy nincs jövedelme; 3. betegnyugdíjas/nyugdíjas szülők esetében: nyugdíjas-igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata; 4 . elvált szülők esetében: a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; a gyermektartás összegének igazolását kérjük a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) – egyéb esetben az eltartó szülő nyilatkozatát kérjük a gyermektartás összegéről; 5. elhunyt szülő(k) esetén: halotti anyakönyvi kivonat másolata, özvegyi/öröklött nyugdíj összegének igazolása (ha van).
 3. Testvérek száma: Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges. 2. Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges. 3. Ha az egy háztartásban élő testvér dolgozik, eltartott testvérként nem vehető figyelembe. Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell (az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon). 4. Az egy háztartásban élő testvér munkanélküliségének igazolása is a fent leírt módon történik.
 4. Lakáskörülmények (a pályázó bentlakásban, albérletben lakik vagy ingázik) – bentlakás: bentlakási belépő (ha van) és bentlakási díj befizetését igazoló bizonylat; albérlet: a bérleti szerződés másolata; ingázás: a távolsági bérlet fénymásolata.
 5. A családban igazoltan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő hozzátartozó: kezelőorvosi igazolás a betegségről.
 6. Ha a pályázó árva, félárva: a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
 7. Ha a pályázó állami gondozott: az állami gondozottságról szóló igazolás.
 • tanulmányi átlagot igazoló dokumentum – leckekönyvi kivonat (ún. foaia matricolă)
 • dolgozat, amelynek azt is kell tartalmaznia, hogy a megnyert összeg 10%-át a nyertes tanuló mire fordítja majd a közösségében;
 • pályázati űrlap kitöltve, aláírva.


Pályázati határidő: 2015. február 20. (a postai bélyegző dátuma).

 

Kérjük, a pályázati anyagot a következő postai címre küldje: Hargita Megyéért Egyesület, Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz., 530140, Hargita megye.

 

Pályázati űrlap