News

Szólj hozzá te is!

  https://elemzo.hargitamegye.ro/hargita-megye-ifjusagi-strategiaja-a-2023-2030-as-idoszakra/

Review Conference – Csíkszereda

A csíkszeredai József Attila Általános Iskolában 2023 március végén került sor egy, a Learn Then Play projektet bemutató és feldolgozó RC eseményre, ahol az iskolában tanuló diákok szülei voltak jelen. Ez az alkalom fontos mérföldköve és szükségszerű állomása volt a projekt megvalósításának. Hasznos tapasztalatnak bizonyult a tanár és a szülők között létrejövő véleménycsere, hiszen ez […]

Mondjuk nemet és lépjünk fel, előzzük meg az iskolai bántalmazást!

Hatékony fellépés a bullying ellen Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyéért Egyesületen keresztül, a  Spektrum Oktatási Központ az “Apáczai Csere János” Pedagógusok Házával, a krónikus beteg gyermekeket táboroztató Yuppi Egyesülettel és a budapesti #Újpedagógiával együttműködve 2023 februárja és áprilisa között  egy ingyenes “blended” pedagógus továbbképzést szervezett abból a célból, hogy támogassa az iskolák és tanárok azon […]

Videók a projektről

Az LTHP projekt lezárultával elkészült néhány összefoglaló/promóciós videó, amely a projekt hangsúlyos elemeit – a moticáció felkeltését, a keretjátékot, a differenciálás lehetőségét, a kontroll lehetőségeket – mutatja be. A filmeken az ötletgazda Borsos Endre (Interregió Fórum Egyesület) ismertetése mellett a fejlesztésben, tesztelésben részt vett iskolák pedagógusait hallhatjuk, amint kiemelik a számukra fontos elemeket, beszélnek a […]

Elkészült a Módszertani útmutató

A COMMET egy felhasználói segédlet-csomag szülők, tanárok és tanodák számára Tanlet alkalmazásával és a módszertan adaptációjával kapcsolatban. Az. útmutató a következőket tartalmazza: az innovatív módszertan bemutatása; technikai iránymutatások a pedagógusok és a diákok számára; a pilotoktatás eredményeinek összefoglalása, a projekt legfontosabb tanulságainak és módszertani tapasztalatainak összegzése 3 külön szempont alapján, tanodai, tanári és szülői megközelítésből. […]

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

HARGITA MEGYEI DIÁKOK A KÖZÖSSÉGÉRT ÖSZTÖNDÍJ A 2015–2016-OS TANÉVRE

 

A Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsával közösen, létrehozta a Hargita Megyei Diákok a Közösségért ösztöndíjat olyan XI–XII. osztályos diákok számára, akik aktív szereplői a társadalomnak, kiemelkedő szerepet vállalnak a közösségi tevékenységekben, civilszervezetben, diákönkormányzatban vagy valamilyen öntevékeny szerveződésben való részvétellel.

A pályázaton olyan kivitelezhető, hasznos ötleteket/gondolatokat/javaslatokat tartalmazó dolgozatokkal lehet indulni, amelyek növelik a fiatalok közösségi tevékenységekben való részvételi szándékát, egymás megismerését. A dolgozat felépítését tekintve kérjük a pályázót, foglalja bele az általa felismert lehetséges okokat is a közösségi tevékenységtől való távolmaradás kapcsán. A dolgozat terjedelme 10 oldal. Formai követelmények: oldalméret: álló A4; betűméret: 12 pts; Times New Roman betűtípus; 1,5-es sorköz; margók: fent 2 cm, lent 2 cm, jobbról 2 cm, balról 2,5 cm; oldalszámozás lent középen.

A pályázónak a dolgozatában foglalt ötletek/javaslatok valamelyikét meg is kell valósítania, amire az általa megnyert ösztöndíj legkevesebb 10%-át vissza kell fordítania. A visszafordítást egy beszámoló formájában kell tudnia igazolni. Abban az esetben, ha a pályázó nem fordítja vissza az összeget valamely közösségi tevékenységre, az általunk utalt pályázati összeget visszakérjük.

Az ösztöndíj célja: a Hargita megyei XI–XII. osztályos diákok ösztönzése az aktív szerepvállalásra, ezáltal is motiválva őket társaik közösségi tevékenységekbe való bevonására.

A pályázat kiírója: a Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsa.

Pályázati adatok:

Célcsoport: XI–XII. osztályos tanulók, gimnáziumból és szakközépiskolából egyaránt, akik tesznek a közösségért, vagyis aktívan részt vesznek a társadalom fejlesztésében, ami fontos szerepet játszik a megye működésében.

Az ösztöndíjasok száma: 20 fő

A támogatás időtartama: egy tanulmányi félév = 5 hónap.

A támogatás összege: 250 lej/hó/fő

 

A pályázat benyújtására jogosult az, aki a következő feltételek mindenikét teljesíti:

 • 11–12. osztályos tanuló;
 • Hargita megyei lakhellyel rendelkezik;
 • Hargita megyei középiskolában tanul;
 • a közösség építéséért kiemelkedő tevékenységet folytat – az elbírálás során kizárólagos kritérium az iskolán kívüli (közösségi) tevékenységekben való részvétel (példa: sport, kézműves csoport, DT-tag, DT-elnök stb.) – csak a tagság nem elég;
 • a családban az egy főre eső nettó jövedelem 600 lej/fő összeg alatt van;
 • az előző évi tanulmányi átlaga eléri a 8,50-et, vagy a fölötti.

 

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

 • igazolás a hallgatói jogviszonyról;
 • önéletrajz;
 • a személyazonossági igazolvány másolata;
 • a közösségi tevékenységet igazoló dokumentum – kézzel írott igazolás a tevékenység vezetőjétől (pl. ha valaki egy civilszervezet tagja, akkor annak a szervezetnek az elnöke vagy alelnöke által írt igazolás a pályázó tevékenységéről, megjelölve a tevékenység periódusát is);
 • kézzel írott ajánlás az oktatási intézmény igazgatójától/aligazgatójától/tanárától;
 • szociális helyzetet igazoló dokumentumok:
 1. Minden esetben szükséges: az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás, 2. igazolás a mezőgazdasági nyilvántartás alapján
 2. Jövedelem: 1. munkahellyel rendelkező szülők esetében: a szülők munkáltatója által kiállított fizetési igazolás a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan; munka nélküli szülők esetében / háztartásbeli szülők esetében: igazolás a pénzügyi hivataltól arra vonatkozóan, hogy nincs jövedelme; 3. betegnyugdíjas/nyugdíjas szülők esetében: nyugdíjas-igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata; 4 . elvált szülők esetében: a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; a gyermektartás összegének igazolását kérjük a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) – egyéb esetben az eltartó szülő nyilatkozatát kérjük a gyermektartás összegéről; 5. elhunyt szülő(k) esetén: a halotti anyakönyvi kivonat másolata, özvegyi/öröklött nyugdíj összegének igazolása (ha van).
 3. Testvérek száma: Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges. 2. Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges. 3. Ha az egy háztartásban élő testvér dolgozik, eltartott testvérként nem vehető figyelembe. Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell (az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon). 4. Az egy háztartásban élő testvér munkanélküliségének igazolása is a fent leírt módon történik.
 4. Lakáskörülmények (a pályázó bentlakásban, albérletben lakik, vagy ingázik) – bentlakás: bentlakási belépő (ha van) és bentlakási díj befizetését igazoló bizonylat; albérlet: a bérleti szerződés másolata; ingázás: a távolsági bérlet fénymásolata.
 5. A családban igazoltan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő hozzátartozó: kezelőorvosi igazolás a betegségről.
 6. Ha a pályázó árva, félárva: a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
 7. Ha a pályázó állami gondozott: az állami gondozottságról szóló igazolás.
 • tanulmányi átlagot igazoló dokumentum – leckekönyvi kivonat (foaie matricolă)
 • dolgozat, amelynek azt is kell tartalmaznia, hogy a megnyert összeg 10%-át a nyertes tanuló mire fordítja majd a közösségében;
 • pályázati űrlap kitöltve, aláírva.

Pályázati határidő: 2016. március 10. (a postai bélyegző dátuma).

 

Kérjük, a pályázati anyagot a következő postai címre küldje:

Hargita Megyéért Egyesület

Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz.

530140, Hargita megye