Ösztöndíjprogram: Hargita megyei szakiskolások számára

 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÖSZTÖNDÍJ SZAKISKOLÁS DIÁKOKNAK – 2016–2017-ES TANÉV

Pályázati űrlap
Pályázati dokumentáció

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyéért Egyesület 2014-ben létrehozta támogatási programját szakiskolás diákoknak, amelyet a 2016–2017-es tanévre is meghirdet. Az ösztöndíjprogram azokat a X.–XI.-es szakiskolás diákokat célozza meg, akik Hargita megyében élnek, és tanulmányi eredményeik kiemelkedőek, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben vannak.

Az ösztöndíj igénylése során a tanulónak a szakának megfelelő pályamunkát kell benyújtania, és az abban szereplő ötletet/tervet a nyertes pályázónak szükséges kiviteleznie és bemutatnia egy erre az alkalomra szervezett rendezvényen.

A pályázat magában foglalja az alábbi tevékenységet, amelyeket az egyesület a nyertes pályázóknak kíván biztosítani:

 • tanulmányutak megszervezése tangazdaságokban, vállalkozásoknál stb., ami a hallgató szakmai felkészültségét segíti;
 • gyakorlati képzéshez szükséges kis eszközök, szakkönyvek stb. megvásárlása.
 • Az ösztöndíjat elnyert diákok bekapcsolódnak az Egyesület pályaorientációs programjába a 2017-es év folyamán.

Az ösztöndíj célja: olyan X–XI. osztályos szakiskolás diákok támogatása, akik szakmai tudásukat a mindennapokban is használják, akik ezáltal tanulótársaik példaképévé válhatnak, ugyanakkor valamilyen szakma tanulására ösztönzik a jövő fiatalságát.

A pályázat kiírója: Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsa.

Célcsoport: X.-XI. osztályos szakiskolás diákok

Az ösztöndíjasok száma: 20 fő

A támogatás időtartama: egy tanulmányi félév = 5 hónap

 

A támogatás összege: 250 lej/hó/fő

 

A pályázat benyújtására jogosult az, aki a következő feltételek mindenikét teljesíti:

 • 10–11. osztályos szakiskolás tanuló;
 • Hargita megyei lakhely;
 • Hargita megyei szakiskolában folytatja tanulmányait;
 • szociális helyzet: (egy főre eső nettó jövedelem a családban és egyéb szociáliskörülmények, pl. testvérek száma, lakáskörülmények stb.): az egy főre eső nettó jövedelem a családban kisebb, mint az országos minimálbér 50%-a;
 • tanulmányi eredmények: az előző évi tanulmányi átlaga eléri a 9,00-et, vagy a fölötti.

 

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

 • igazolás a hallgatói jogviszonyról;
 • önéletrajz;
 • a személyazonossági igazolvány másolata;
 • kézzel írott ajánlás az oktatási intézmény igazgatójától/igazgatóhelyettesétől/tanárától;
 • szociális helyzetet igazoló dokumentumok:
 1. Minden esetben szükséges: 1. az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás, 2. igazolás a mezőgazdasági nyilvántartás alapján.
 2. Jövedelem: 1. munkahellyel rendelkező szülők esetében: a szülők munkáltatója által kiállított fizetési igazolás a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan; 2. munka nélküli szülők esetében/háztartásbeli szülők esetében: igazolás a pénzügyi hivataltól arra vonatkozóan, hogy nincs jövedelme; 3. betegnyugdíjas/nyugdíjas szülők esetében: nyugdíjas-igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata; 4. elvált szülők esetében: a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; a gyermektartás összegének igazolását kérjük a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) – egyéb esetben az eltartó szülő nyilatkozatát kérjük a gyermektartás összegéről; 5. elhunyt szülő(k) esetén: halotti anyakönyvi kivonat másolata, özvegyi/öröklött nyugdíj összegének igazolása (ha van).
 3. Testvérek száma: 1. Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges. 2. Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszonyról szóló igazolás benyújtása szükséges. 3. Ha az egy háztartásban élő testvér dolgozik, eltartott testvérként nem vehető figyelembe. Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell (az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon). 4. Az egy háztartásban élő testvér munkanélküliségének igazolása is a fent leírt módon történik.
 4. Lakáskörülmények (a pályázó bentlakásban, albérletben lakik vagy ingázik) – bentlakás: bentlakási belépő (ha van) és bentlakási díj befizetését igazoló bizonylat; albérlet: a bérleti szerződés másolata; ingázás: a távolsági bérlet fénymásolata.
 5. A családban igazoltan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő hozzátartozó: kezelőorvosi igazolás a betegségről.
 6. Ha a pályázó árva, félárva: a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
 7. Ha a pályázó állami gondozott: az állami gondozottságról szóló igazolás.

 

 • tanulmányi átlagot igazoló dokumentum – leckekönyvi kivonat (foaie matricolă);
 • szakmai pályamunka (leírás a tervről és adott esetben rajz);
 • a pályázati űrlap kitöltve, aláírva.

 

Pályázati határidő: 2017. március 13. (a postai bélyegző dátuma).

Eredményhirdetés: 2017. március 20.

 

Kérjük, a pályázati anyagot a következő postai címre küldje:

Hargita Megyéért Egyesület

Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz.

530140, Hargita megye