News

Szociális és tanulmányi ösztöndíj a 2014-2015-ös tanévre a szakiskolás diákok számára

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyéért Egyesület 2014-ben létrehozza támogatási programját a 2014–2015-ös tanévre szakiskolás diákok számára. Az ösztöndíjprogram azokat a X–XI.-es szakiskolás diákokat célozza meg, akik Hargita megyében élnek, és tanulmányi eredményeik kiemelkedőek, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben vannak.

A pályázatra azon szakiskolás diákok jelentkezhetnek, akik szaktudásukat a mindennapokban is kamatoztatni kívánják. Az elbírálást követően a nyertes pályázónak egy hónapos szakmai gyakorlatot kell elvégeznie a szakjának megfelelő vállalkozásnál, cégnél stb., erre vonatkozó szerződést vagy igazolást a pályázati szerződés megkötéséig fel kell mutatnia.  A szakmai gyakorlat célja a tanulók szakmai tudásának növelése, személyes kapcsolat kialakítása a munkáltatóval, ami a későbbiekben növelheti a munkaerőpiacon való elhelyezkedés esélyeit.

A pályázat magában foglalja az alábbi tevékenységet, amelyeket az egyesület a nyertes pályázóknak kíván biztosítani:

 • tanulmányutak megszervezése tangazdaságokban, vállalkozásoknál stb., ami a hallgató szakmai felkészültségét segíti;
 • gyakorlati képzéshez szükséges kis eszközök, szakkönyvek stb. megvásárlása.

 

Az ösztöndíj célja: olyan X–XI. osztályos szakiskolás diákok támogatása, akik szakmai tudásukat a mindennapokban is használják, akik ezáltal tanulótársaik példaképévé válhatnak, ugyanakkor valamilyen szakma tanulására ösztönzik a jövő fiatalságát.

A pályázat kiírója: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyéért Egyesület.

Célcsoport: X–XI. osztályos szakiskolás diákok.

Az ösztöndíjasok száma: 28 fő.

 

A támogatás időtartama: egy tanulmányi félév = 5 hónap.

 

A támogatás összege: 200 lej/hó/fő.

 

Elbírálási kritériumok:

 • Szociális helyzet (egy főre eső nettó jövedelem a családban és egyéb szociális körülmények, pl. testvérek száma, lakáskörülmények stb.): az egy főre eső nettó jövedelem a családban 600 lej/fő összeg alatt van.
 • Tanulmányi eredmények: a pályázó előző évi tanulmányi átlaga eléri a 9,00-et, vagy a fölötti.

 

A pályázat benyújtására jogosult az, aki a következő feltételek mindenikét teljesíti:

 • 10–11. osztályos szakiskolás tanuló;

o   akinek a lakhelye Hargita megye területén van;

o   aki Hargita megyei szakiskolában folytatja tanulmányait;

o   a családban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az 600 lej/fő összeget;

o   az előző évi tanulmányi átlaga eléri a 9,00-et vagy a fölötti.

 

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

 • igazolás a  hallgatói jogviszonyról;
 • önéletrajz;
 • a személyazonossági igazolvány másolata;
 • kézzel írott ajánlás az oktatási intézmény igazgatójától/aligazgatójától/tanárától;
 • szociális helyzetet igazoló dokumentumok:
 1. Minden esetben szükséges: az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás, 2. igazolás a mezőgazdasági nyilvántartás alapján
 2. Jövedelem: 1. munkahellyel rendelkező szülők esetében: a szülők munkáltatója által kiállított fizetési igazolás a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan; munka nélküli szülők esetében / Háztartásbeli szülők esetében: igazolás a pénzügyi hivataltól arra vonatkozóan, hogy nincs jövedelme; 3. betegnyugdíjas/nyugdíjas szülők esetében: nyugdíjas-igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata; 4 . elvált szülők esetében: a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; a gyermektartás összegének igazolását kérjük a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) – egyéb esetben az eltartó szülő nyilatkozatát kérjük a gyermektartás összegéről; 5. elhunyt szülő(k) esetén: halotti anyakönyvi kivonat másolata, özvegyi/öröklött nyugdíj összegének igazolása (ha van).
 3. Testvérek száma: Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges. 2. Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges. 3. Ha az egy háztartásban élő testvér dolgozik, eltartott testvérként nem vehető figyelembe. Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell (az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon). 4. Az egy háztartásban élő testvér munkanélküliségének igazolása is a fent leírt módon történik.
 4. Lakáskörülmények (a pályázó bentlakásban, albérletben lakik vagy ingázik) – bentlakás: bentlakási belépő (ha van) és bentlakási díj befizetését igazoló bizonylat; albérlet: a bérleti szerződés másolata; ingázás: a távolsági bérlet fénymásolata.
 5. A családban igazoltan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő hozzátartozó: kezelőorvosi igazolás a betegségről.
 6. Ha a pályázó árva, félárva: a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
 7. Ha a pályázó állami gondozott: az állami gondozottságról szóló igazolás.

 

 • tanulmányi átlagot igazoló dokumentum – leckekönyvi kivonat (ún. foaie matricolă)
 • indoklás megfogalmazása szándéknyilatkozatban, belefoglalva azt, hogy a pályázó vállalja a szakmai gyakorlatot, és hol végzi azt. Megjegyzés: a pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázónak a szakmai gyakorlat igazolására vonatkozó szerződést vagy igazolást kell felmutatnia az ösztöndíjra vonatkozó szerződés megkötése előtt. Ellenkező esetben a pályázó nem jogosult az ösztöndíjra.
 • pályázati űrlap kitöltve, aláírva.

 

 Pályázati határidő: 2015. február 20. (a postai bélyegző dátuma).

 

Kérjük, a pályázati anyagot a következő postai címre küldje: Hargita Megyéért Egyesület, Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz., 530140, Hargita megye.

 

Pályázati űrlap